Ihminen ja terveys
Maa, metsätalous, ruoka
Teolliset sovellukset
Luonto ja ympäristö

Tietoa bioalan lainsäädännöstä

Geenitekniikan käyttöä koskeva kansallinen lainsäädäntö

Suomen geenitekniikkalailla (377/1995) ja -asetuksella (821/1995) pantiin täytäntöön asianomaiset Euroopan yhteisön säädökset vuonna 1995. Säädökset on ajantasaistettu vuosina 2000 ja 2004.

Geenitekniikkalain tavoitteena on edistää geenitekniikan turvallista käyttöä ja kehittymistä ennalta varautumisen periaatteen mukaisesti sekä eettisesti hyväksyttävällä tavalla, sekä suojella ihmisen ja eläinten terveyttä ja ympäristöä, kun muuntogeenisiä organismeja käytetään suljetussa tilassa tai tarkoituksellisesti levitetään ympäristöön.

Ihminen ei kuulu geenitekniikkalaissa tarkoitettuihin organismeihin.

Voimassaoleva laki ja valtioneuvoston asetus:

Geenitekniikkalaki (377/1995)
Lain tavoitteena on edistää geenitekniikan turvallista käyttöä ja kehittymistä eettisellä tavalla sekä suojella ihmisen ja eläinten terveyttä ja ympäristöä. Laki pyrkii ehkäisemään ja torjumaan haittoja, joita muuntogeenisten organismien käyttö voi aiheuttaa.

Valtioneuvoston asetus geenitekniikasta (928/2004)
Asetus sisältää eräitä määritelmiä, suljetun käytön määräyksiä ja biotekniikan neuvottelukunnan tehtävät.Lakia ja asetusta on täydennetty sosiaali- ja terveysministeriön asetuksilla:

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus muuntogeenisten organismien suljettuun käyttöön liittyvistä ilmoituksista ja hakemuksista sekä suljetun käytön kirjaamisesta ja pelastussuunnitelmasta (272/2006)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus muuntogeenisten organismien tarkoituksellisesta levittämisestä (110/2005)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus muuntogeenisten organismien tarkoitukselliseen levittämiseen liittyvästä eriytetystä menettelystä (90/2005)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus geenitekniikkalain mukaisesta tarkastusmenettelystä (198/2007)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus muuntogeenisten mikro-organismien suljetun käytön riskinarvioinnin periaatteista, suljetun käytön luokituksesta sekä eristämis- ja muista suojatoimenpiteistä (1053/2005)

Muut säädökset

Tasavallan presidentin asetus biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (130/2004)

Valtioneuvoston asetus geenitekniikkalain mukaisten suoritteiden maksullisuudesta (270/2007)

Muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1829/2003

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus muuntogeenisten organismien jäljitettävyydestä ja merkitsemisestä ja muuntogeenisistä organismeista valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen jäljitettävyydestä sekä direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta (1830/2003)

Valtioneuvoston asetus muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 voimaantulon edellyttämistä kansallisista järjestelyistä (910/2004) sekä Valtioneuvoston asetus edellä mainitun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (135/2008)

Muita lakeja ja sopimuksia

Laki ihmisen elimien ja kudoksien lääketieteellisestä käytöstä 2.2.2001/101.

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621.

Henkilötietolaki 22.4.1999/523.

Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 9.4.1999/488.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785.

Kudoslaki

Laki asiakirjojen julkisuudesta

Kansanterveyslaitoksen ja Työterveyslaitoksen hallintolait

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi patenttilain ja kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain muuttamisesta. HE 21/2000.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/44/EY, annettu 6 päivänä heinäkuuta 1998, bioteknologian keksintöjen oikeudellisesta suojasta. Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 213/13. 30.7.98.

Euroopan neuvoston biolääketiedettä ja ihmisoikeuksia koskeva yleissopimus: Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with Regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine. European Treaty SeriesNo 164. http://conventions.coe.int

Biodiversiteettisopimus (The Convention on Biological Diversity) Biologista monimuotoisuutta koskeva YK:n yleissopimus.

Bioturvallisuuspöytäkirja (Biosafety Protocol to the Convention on Biological Diversity) Bioturvallisuuspöytäkirjassa määritellään menettelytavat, jotka edistävät elävien muuntogeenisten organismien (LMO tai GMO) turvallista käsittelyä, käyttöä ja siirtoa rajojen välillä.