Människan och hälsan

Ett stort antal av de mest betydande aktiva biotekniska tillämpningarna finns inom hälso- och sjukvården. Forsknings- och utvecklingsarbetet kring medicinska tillämpningar har varit intensivt, och nya preparat för förebyggande och behandling av sjukdomar levereras ständigt till laboratorier, sjukhus och apotek. Vaccinen var de första biotekniska tillämpningarna inom medicinen. I dag tillämpas bioteknik och genteknik över ett brett område från forskning i befolkningens genetiska dispositioner till undersökning av mekanismerna bakom sjukdomar och analys av läkemedels säkerhet. Exempel på andra tillämpningar är exakt identifiering av infektionsalstrande mikrober, produktion av läkemedel eller vaccin samt nya behandlingar baserade på genetisk information, t.ex. genterapi och stamcellsbehandlingar. Vävnadsteknologin är för tillfället en snabbt expanderande nisch, och biologiska material har blivit viktiga hjälpmedel inom kirurgin. Ett stort antal nya produkter och tillämpningar är som bäst under utveckling. En del av de önskemål som riktas mot branschen är emellertid än så länge bara drömmar, som det kommer att ta decennier att förverkliga.

Medicinen är på väg att bli en i allt högre grad individanpassad vetenskap, där lämpligheten av ett visst läkemedel eller en viss behandling samt uppföljningen kan fastställas individuellt för varje enskild patient. Detta är möjligt med hjälp av intelligent diagnostik i förening med läkemedel eller annan behandling och skräddarsydd individuell vård. Med hjälp av känsliga diagnostiska test kan sjukdomsprognoser göras på ett tidigare stadium än förr och man kan ingripa i sjukdomsförloppet på ett tidigare stadium, rent av före själva insjuknandet. Detta befrämjar utvecklingen av effektivare behandlingar för specifika sjukdomsvarianter eller enskilda individer. Utvecklingen av läkemedel är emellertid en långsam process: att ta fram ett nytt läkemedel från idé till färdigt preparat tar i genomsnitt 10–15 år.

I medicinska tillämpningar behövs grundforskning på mycket bred bas utöver bioteknologin och i allt högre grad även IT, materialvetenskaper och nanoteknologi. En betydande del av den forskning som utförs i Finland hänför sig till den s.k. biomedicinen, där många av våra mest kända forskare är verksamma. Inom vissa biomedicinska områden ligger den finska forskningen i framkant även internationellt. Till den nya teknologin och dess användning hänför sig frågor vilkas lösning kräver grundliga etiska övervägningar. Det gäller t.ex. den genetiska informationens karaktär och hur den får användas eller frågor om individens självbestämmande och integritet med avseende på nya undersökningsmetoder och vårdformer. En stor del av forskningen och utvecklingen på området är strängt reglerad. Det lagstadgade systemet för etisk prövning och myndighetstillsyn omfattar en stor del av den medicinska forskningen på området och utvecklingen av biotekniska produkter.