Ihminen ja terveys
Maa, metsätalous, ruoka
Teolliset sovellukset
Luonto ja ympäristö

Delegationen för bioteknik

  1. Syfte
  2. Sammansättning
  3. Kontakta oss

1. Syfte

Delegationen för bioteknik som tillsätts av statsrådet är ett rådgivande sakkunnigorgan i biotekniska och gentekniska frågor.

Delegationen tillsätts med stöd av statsrådets förordning om genteknik (928/2004) för tre år i sänder. Den innevarande mandatperioden är 1.1.2020–31.12.2022.

Statsrådet tillsätter ordföranden, vice ordföranden och de övriga medlemmarna i delegationen för bioteknik jämte personliga suppleanter. I delegationen skall ingå företrädare för åtminstone de myndigheter som är viktigast med tanke på tillsynen över gentekniken, de viktigaste handels-, konsument- och industriorganisationerna samt forskningen inom olika grenar av gentekniken.

Delegationen för bioteknik har till uppgift att:

  1. främja samarbetet mellan myndigheter, forskningen på området och verksamhetsidkare inom bioteknik och särskilt inom genteknik samt ordna information och utbildning på detta område;
  2. följa och främja det internationella samarbetet inom biotekniken;
  3. följa i synnerhet den gentekniska utvecklingen och forskningen samt genteknikens konsekvenser för hälsan och miljön;
  4. främja beaktande av etiska aspekter inom gentekniken; samt
  5. sköta övriga uppdrag i anslutning till biotekniken som tilldelas av ministerierna.

Mer information:
Statsrådets projektregister
Statsrådets förordning om genteknik (928/2004)
Gentekniklagen (377/1995)

2. Sammansättning

MEDLEMMARNA I DELEGATIONEN FÖR BIOTEKNIK

Statsrådet tillsätter ordföranden, vice ordföranden och de övriga medlemmarna i delegationen för bioteknik jämte personliga suppleanter. I delegationen skall ingå företrädare för åtminstone de myndigheter som är viktigast med tanke på tillsynen över gentekniken, de viktigaste handels-, konsument- och industriorganisationerna samt forskningen inom olika grenar av gentekniken.

Medlemmarna under mandatperioden 1.1.2020 - 31.12.2022:

Ordförande:
Sillanaukee Päivi, Överdirektör, Social- och Hälsovårdsministeriet
Ekokoski Elina, Specialsakkunnig, Social- och Hälsovårdsministeriet, suppleant


Vice ordförande:
Ruohonen-Lehto Marja, Specialsakkunnig, Miljöministeriet
Lohtander-Buckbee Katileena, Överinspektör, Finlands Miljöcentral, suppleant

Medlemmar:
Viljakainen Sanna, Specialsakkunnig, Jord- och Skogsbruksministeriet
Joutsjoki Vesa, Specialforskare, Naturresursinstitutet, suppleant

Martikainen Mikko, Konsultativ Tjänsteman, Arbets- och Näringsministeriet
Kaukoranta Anni, Överinspektör, Arbets- och Näringsministeriet, suppleant

Jalava Jari, Ledande Expert, Institutet för Hälsa och Välfärd
Kristiansson Kati, Ledande Expert, Institutet för Hälsa och Välfärd, suppleant

Uutela Marko, Vetenskapsexpert, Finlands Academi
Raitala Annika, Vetenskapsexpert, Finlands Academi, suppleant

Jäntti Jussi, Teamchef, Teknologiska Forskningscentralen VTT ab
Ritala Anneli, Specialforskare, Teknologiska Forskningscentralen VTT ab, suppleant

Pitkäranta Anne, Forskningsdirektör, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrik
Leppä Sirpa, Överläkare, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrik, suppleant

Teeri Teemu, Professor, Helsingfors universitet
Elomaa Paula, Professor, Helsingfors universitet, suppleant

Siipi Helena, Universitets lektor, Åbo universitet
Soukka Tero, Professor, Åbo universitet, suppleant

Mannermaa Arto, Professor, Östra Finlands universitet
Levonen Anna-Liisa, Professor, Östra Finlands universitet

Hassinen Saara, Verkställande Direktör, FiHTA

Anttonen Minna, Verksamhetsledare, Suomen syöpäpotilaat rf, suppleant

Kantor-Aaltonen Carmela, Ombudsman, Suomen Bioteollisuus rf
Vehmaanperä Jari, Forskningsdirektör, Roal ab, suppleant

Arola Johanna, Professor, Finska Läkarföreningen Duodecim
Elima Kati, Distriksutbildningschef, Finska Läkarföreningen Duodecim, suppleant

Suojala Leena, Specialist, Centralförbundet för Lant- och Skogsbruksproducenter MTK rf
Jylhä Lea, Skogsexpert, Centralförbundet för Lant- och Skogsbruksproducenter MTK rf, suppleant

3. Kontakta oss

Adress:
Delegationen för bioteknik
Social- och hälsovårdsministeriet
PB 33
00023 Statsrådet

Ordförande:
Överdirektör Päivi Sillanaukee
Social- och hälsovårdsministeriet
PB 33
00023 Statsrådet
fornamn.efternamn(at)stm.fi

Sekreterare:
Doktorand Elina Pietilä
Biomedicum
PB 63 (Haartmaninkatu 8)
00014 Helsingfors universitet
elina.a.pietila(at)helsinki.fi

Utvecklingschef Tiina Wahlfors
Institutet for Hälsa och Välfräd
tiina.wahlfors(at)thl.fi